Speak To The World


Do you know what to mention when you find yourself having difficulty in Armenian? You might be in a situation where an individual is bothering you or you had misplaced your bag inside a nation where they speak Armenian. Learn More

People don’t need to get worried. We compiled a number of Armenian keywords which can be used in an emergency. More..
Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)


List of Words on How to Deal with Problems in Armenian Language

Leave me alone.Ինձ հանգի՛ստ թողեք (INDZ han-GHEEST toh-GHEQ!)
Don't touch me!Ինձ մի՛ կպեք (INDZ MEE ke-PECK!)
I'll call the police.Ես միլի՛ցիա կկանչեմ (YES mee-LIH-tzi-ah ke-kahn-CHEM)
Police!Ոստիկանությու՛ն (vos-tih-kah-noo-TYOON!)
Stop! Thief!Բռնե՛ք գողին (bihr-NEQ go-GHEEN!)
I need your help.Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ (YES DZEHR og-noo-TYAHN kah-RIQN oo-NEM)
It's an emergency.Արտակարգ իրավիճակ է (ar-tah-KARQ ee-rah-vih-CHAK EH)
I'm lost.Ես մոլորվել եմ (YES mo-lor-VEL EM)
I lost my bag.Ես կորցրել եմ պայուսակս (YES korts-REL EM pah-yoo-SAKS)
I lost my wallet.Ես կորցրել եմ դրամապանակս (YES korts-REL EM drah-mah-pah-NAKS)
I'm sick.Ես հիվանդ եմ (YES hee-VAND EM)
I've been injured.Ես վիրավորված եմ (YES vee-rah-vor-VATS EM)
I need a doctor.Ինձ բժիշկ է հարկավոր (INDZ be-ZHISHK EH har-kah-VOR)
Can I use your phone?Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից (kah-ROGH EHM oq-TVEHL DZER heh-rah-KHO-sitz?)

Click on the links directly below to view a number of beneficial Armenian travel keyword phrases which are sorted by theme. For each travel phrase in Armenian, you will notice the English translation.


Recent Comments
    Archives