Speak To The World


About Getting Directions in Filipino Language

While visiting in Philippines or any region where individuals converse in Filipino, do you know ways to get to your desired destination? Holidaying in Filipino-speaking cities can be fantastic not to mention amazing. Learn More
Then again, it is always good to know ways to request recommendations in Filipino as well as understand what you’re explained to. Filipino Phrases For Direction
Filipino Language Words

Learn Filipino Language Online

)

This kind of Filipino expressions beneath will let you have an understanding of directions in Filipino.

Useful Phrases For Getting Directions in Filipino

How do I get to _____ ?Paano pumunta ng/sa ______? (pah AH-noh poo-MOON-tah nahng/sah____?)
...the train station?...himpilan ng tren. (heem-PEE-lahn nahng trehn)
...the bus station?...himpilan ng bus? (heem-PEE-lahn nahng boos?)
...the airport?... paliparan? (pah-lee-PAH-rahn?)
...downtown?...bayan? (bah-YAN)
...supermarket?...supermarket? (English) (Western style supermarkets)
...wet market?...palengke? (pah-LENG-keh) (Traditional Filipino market)
...bank?...bangko?
...the youth hostel?...hostel? (HOS-tel)
...the _____ hotel?..._____ otel? (o-TEL)
...the American/Canadian/Australian/British consulate?... konsulado ng Estados Unidos (Amerika)/Canada/Australia/Britanya (...)
Where are there a lot of...Saan ang karamihan ng... (...)
...hotels?...mga hotel? (ma-nga o-TEL)
...restaurants?... mga kainan? (ma-nga KAH-ee-nun)
...malls?...mga mall? (mgah mohl?)
...cinema?...mga sinehan? (mgah see-NEH-bahn?)
...bars?...mga bars? (English) (mgah bahrs?)
...sites to see?...mga magagandang tanawin? (mgah mah-gahn-GAHN-dahng tah-NAH-ween?)
Can you show me on the map ____ ?Maari bang ituro mo sa akin sa mapa ang _____? (ma-ah-ahree bahng ee-too-ro mo sah ah-keen sah mah-pa ahng____)
streetkalye (kal-YEH)
Turn left.Kumaliwa. (KooMAH-Leewah)
Turn right.Kumanan. (KooMAH-nun)
leftkaliwa (kah-lee-WAH)
rightkanan (kah-NAN)
straight aheaddumiretso (doo-meeh-ret-SO)
towards the _____patungo sa _____ (pah-too-ngo sah)
past the _____lagpas sa _____ (lag-PAHS)
before the _____bago sa _____ (bah-go sah)
Watch out for the _____.Maging mapagmasid ka sa _____. (mah-geeng mah-pag-mah-seed kah sah)
intersectioninterseksyon (een-ter-sek-shon)
northhilaga (hee-LAH-gah)
southtimog (TEE-mohg)
eastsilangan (see-LAHN-gahn)
westkanluran (kahn-LOO-rahn)
uphillpaakyat ng burol (pah AH-kyaht nahng BOO-rohl)
downhillpababa ng burol (pah-BAH-bah nahng BOO-rohl)

Select the links directly below to see a list of beneficial Filipino holiday key phrases which you’ll find structured by category. For every holiday phrase in Filipino, you will notice the actual English translation.


Recent Comments
    Archives