Speak To The World


Phrases to Help You Book a Hotel Room in Armenian Language

Would like to reserve a hotel room in Armenia? How do you say, I would like to book a room in Armenian? Useful Armenian vocabulary when it comes to selecting a room in lodges or planning to require a room with a balcony. Learn More


While using the Armenian accommodation relevant terms listed here, one can learn how to ask your questions in Armenian. A few of these inquiries include: “how many days you’ll be reserving for?” or “how much will it cost to book a room?” Subsequently, you are able to grasp the answers in Armenian.
Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

Do you have any rooms available?Ազատ սենյակներ ունե՞ք։ (uh-ZUT sen-yuck-NERE ou-NECK?)
How much is a room for one person/two people?Որքա՞ն արժե մեկ/երկու հոգանոց սենյակը։ (vore-CUNN are-ZHEH meck/yer-KOU ho-qa-NOTZE sen-YUCK-e?)
Does the room come with...Այս սենյակում կա՞... (ice sen-yuck-OUM ka)
...bedsheets?...սավաններ։ (sa-VAN-nere?)
...a bathroom?...լոգարան։ (lo-ga-RUN?)
...a telephone?...հեռախոս։ (heh-ruh-KHOSE?)
...a TV?...հեռուստացույց։ (heh-roo-sta-TSOOYTS)
May I see the room first?Կարո՞ղ եմ նախօրոք նայել սենյակը։ (kah-ROGH ehm nah-kho-ROCK nah-YELE sen-YUCK-e)
Do you have anything...?Իսկ ունե՞ք ինչ-որ բան ավելի... (isk ou-NECK inch-VORE bun ah-veh-LY...)
...quieter?...հանգիստ։ (hun-GEEST)
...bigger?...մեծ։ (mets)
...cleaner?...մաքուր։ (mah-KOORE)
...cheaper?...էժան։ (eh-ZHUN)
OK, I'll take it.Լավ, ես այն վերցնում եմ։ (luv, yes ine verts-NOOM ehm)
I will stay for _____ night(s).Ես կմնամ _____ գիշեր։ (yes ke-me-NUHM _____ gee-SHERE)
Can you suggest another hotel?Կարո՞ղ եք ուրիշ հյուրանոց առաջարկել։ (kuh-ROGH ehq ou-REESH hyoo-ruh-NOTS ah-ruh-chur-KELE?)
Do you have a safe?Դուք ունե՞ք սեյֆ։ (dooq ou-NECK safe?)
...lockers?...փակովի պահարան։ (pah-ko-VEE pa-huh-RUN?)
Is breakfast/supper included?Նախաճաշը/ընթրիքը ներառվա՞ծ է։ (nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e neh-rar-VUTZ eh?)
What time is breakfast/supper?Ե՞րբ է նախաճաշը/ընթրիքը։ (yerp eh nah-khah-CHA-sheh/en-TRICK-e?)
Please clean my room.Խնդրում եմ, մաքրեք իմ սենյակը։ (khend-ROOM ehm, muck-RECK eem sen-YUCK-e)
Can you wake me at _____?Կարո՞ղ եք ինձ արթնացնել _____-ին: (kuh-ROGH ehq eendz art-nuts-NELE _____-een?)
I want to check out.Ես ուզում եմ դուրս գրվել։ (yes ou-ZOOM ehm dourse ger-VEHL)

Click on the links directly below to find a number of beneficial Armenian holiday phrases that are sorted by group. For each holiday word or phrase in Armenian, you will find the English interpretation.


Recent Comments
    Archives