Speak To The World


Shopping in Thai Language Phrases

Every time buying shirts or dresses or keepsakes in different Thai speaking region, you will have to realize a number of Thai phrases to make use of whenever gift buying. Learn MoreKey Thai Phrases to Know When Shopping

Thai Language Words

Learn Thai Language Online

)

Study the Thai terms that are shown below and can be utilized for communicating when you shop in Thai language.
Do you have this in my size?คุณมีขนาดนี้ได้อย่างไร (...)
How much is this?นี่เท่าไหร่? (nîi thâo rài?)
That's too expensive.แพงไป (phaeng pai)
Would you take _____?คุณรับ _____ ไหม? (khun ráp _____ mǎi)
expensiveแพง (phaeng)
cheapถูก (thùuk)
I can't afford it.ผม/ดิฉันซื้อไม่ไหว (phŏm/dì-chăn súe mâi wǎi)
I don't want it.ผม/ดิฉันไม่ต้องการ (''phŏm/dì-chăn mâi tông karn)
You're cheating me.คุณกำลังโกงผม/ดิฉัน (khun kam-lang kong phŏm/dì-chăn)
I'm not interested.ผม/ดิฉันไม่ค่อยสนใจ (phŏm/dì-chăn mâi kôi sǒn jai)
OK, I'll take it.ตกลง ผม/ดิฉัน จะซื้อ (tok long phŏm/dì-chăn jà súe)
Can I have a bag?ขอถุงได้มั้ย? (khǒ thǔng dâi mǎi)
Do you ship (overseas)?คุณส่งของ (ไปต่างประเทศ) ให้ได้ไหม? (khun sòng khǒng (pai tàang prà-têt) hâi dâi mǎi)
Need...ต้องการ... (tông kaan)
...toothpaste....ยาสีฟัน (yaa sǐi fan)
...a toothbrush....แปรงสีฟัน (praeng sǐi fan)
...tampons....ผ้าอนามัยแบบสอด (phâa a-năa-mai bàep sòt)
...soap....สบู่ (sà-bùu)
...shampoo....แชมพู (chaem-phuu)
...medicine....ยา (yaa)
...pain reliever....ยาแก้ปวด (yaa gâe pùat)
...aspirin....แอสไพริน (áet-pai-rin)
...fever medicine....ยาลดไข้ (yaa lód khâi)
...stomach medicine....ยาแก้ปวดท้อง (yaa gâe pùat tóng)
...a razor....มีดโกน (míit kon)
...an umbrella....ร่ม (rôm)
...sunblock lotion....โลชั่นกันแดด (lochân kan dàet)
...a postcard....ไปรษณียบัตร (prai-sà-nii-ya-bàt)
...postage stamps....แสตมป์ (sà-taem)
...batteries....ถ่านไฟฉาย (tàan fai chăai)
...writing paper....กระดาษเขียนจดหมาย (krà-dàat khĭan jòt măi)
...a pen....ปากกา (pàak-kaa)
...a book...หนังสือ(năngsǔe)
...a magazine...นิตยสาร(nít-ta-yá-săan)
...a newspaper...หนังสือพิมพ์ (năngsǔe phim)
...English-language books....หนังสือภาษาอังกฤษ ('năngsǔe phaasăa angkrit)
...English-language magazines....นิตยสารภาษาอังกฤษ (nít-ta-yá-săan phaasăa angkrit)
...an English-language newspaper....หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (năngsǔe phim phaasăa angkrit)
...an English-English dictionary....พจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษ (phótja naanúkrom angkrit pen angkrit)

Click on the links directly below to check out a list of beneficial Thai holiday words that are arranged by category. For every holiday phrase in Thai, you will find the English translation.


Recent Comments
    Archives