Speak To The World


Shopping in Vietnamese Language Phrases

Every time buying shirts or dresses or mementos in any Vietnamese speaking country, you will have to understand numerous Vietnamese words and phrases to make use of while browsing. Learn MoreKey Vietnamese Phrases to Know When Shopping

Vietnamese Language Words

Learn Vietnamese Language Online

)
Vietnamese Language Words

Learn Vietnamese Language Online

)

Find out the Vietnamese words which are shown below and can be used for engaging while shopping in Vietnamese language.
Do you have this in my size?Có size của tôi không?
How much (money) is this?Bao nhiêu (tiền)? (bahw ngew tee-uhn...)
That's too expensive.Đắt quá. (daht?! kwahh?)
Would you take _____?Lấy giúp tôi _____ được không? (lay? _____ deu'uhk kohng)
expensiveđắt (daht?!)
cheaprẻ (zeh?)
I can't afford it.Tôi không có đủ tiền mua. (toy kohng kaw? doo...oo? tee-uhn... moo-uh)
I don't want it.Tôi không muốn. (toy kohng moo-uhn?)
You're cheating me.Cô/Bạn/Anh/Chị/Chú/Bác đang lừa tôi.
I'm not interested.Tôi không quan tâm. (Toy cohng kwan taam)
OK, I'll take it.Ô-kê, tôi lấy. (Oh-kay, toy lay)
Can I have a bag?Có bao (SV)/túi (NV) không? (kaw? bahw kohng)
Do you ship (overseas)?Có thể gởi (SV)/gửi (NV) đồ ra (nước ngoài) không? (...)
I need...Tôi cần... (toy cuhn...)
...toothpaste....kem đánh răng. (kem dang? zung)
...a toothbrush....bàn chải đánh răng. (bahn... chah-ee? dang? zung)
...tampons.băng vệ sinh
...soap....xà bông. (sah... bohng)
...shampoo....dầu gội. (...)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)...thuốc giảm đau. (too-uhc? zah...ahm? dahw!)
...cold medicine....thuốc cảm. (...)
...stomach medicine....thuốc đau bụng. (...)
...a razor....dao cạo râu. (zahw kah'oh zoh)
...an umbrella....dù (SV)/ ô (NV). (zoo...)
...sunblock lotion....kem chống nắng. (...)
...a postcard....bưu thiếp. (...)
...postage stamps....tem. (tem)
...batteries....pin. (peen)
...writing paper....giấy. (yay?!)
...a pen....bút mực. (boot?! muck)
...a pencil....bút chì. (boot?! chee...)
...English-language books.sách tiếng Anh. (...)
...English-language magazines....tạp chí Anh ngữ (formal)/tiếng anh (informal). (tahp chee? ang-ngeu'eu?)
...an English-language newspaper....báo Anh ngữ (formal)/tiếng Anh (informal). (bahw? ang-ngeu'eu?)
...an English-English dictionary....từ điển Anh-Anh. (theu... dee-en? ang-ang)

Click on the hyperlinks below to view a list of helpful Vietnamese travel words and phrases which are arranged by category. For every holiday word or phrase in Vietnamese, you will find the English interpretation.


Recent Comments
    Archives