Speak To The World


Dealing With Authorities in Armenian Language

When you are visiting in Armenia or possibly any destination where men and women talk Armenian and you are in an emergency situation, dealing with authorities like the police in Armenian could be daunting. You will need to find out at the very least the essential Armenian terminology for emergencies to help you call your country’s consulate. Learn MoreList of Armenian Phrases For Emergencies

Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

I haven't done anything wrong.Ես ոչինչ չեմ արել։ (yes vo-CHINCH chem a-REHL)
It was a misunderstanding.Տեղի է ունեցել թյուրիմածություն։ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON)
Where are you taking me?Ու՞ր եք ինձ տանում։ (oor eck eendz tah-NOOM?)
Am I under arrest?Ես ձերբակալվա՞ծ եմ։ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.Ես ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմ։ (yes americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN ka-gha-ka-TSEE ehm)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետ։ (yes oo-ZOOM ehm kho-SEL americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN des-pan-a-TAN het)
I want to talk to a lawyer.Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետ։ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het)
Can I just pay a fine now?Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարել։ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-RELE?)
NB. This is a working and efficient method in this country.
Can I have a receipt? (if you pay a fine on the spot, insist on one, or you're giving a bribe)Ստացական կտա՞ք։ (stats-a-kan kuh-TAK?)
I haven't done anything wrong.Ես ոչինչ չեմ արել։ (yes vo-CHINCH chem a-REHL)
It was a misunderstanding.Տեղի է ունեցել թյուրիմածություն։ (teh-GHEE eh ou-neh-TSELE tyou-ree-muh-tsoo-TYOON)
Where are you taking me?Ու՞ր եք ինձ տանում։ (oor eck eendz tah-NOOM?)
Am I under arrest?Ես ձերբակալվա՞ծ եմ։ (yes dzer-buh-cuhl-VUHTS ehm?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen.Ես ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական քաղաքացի եմ։ (yes americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN ka-gha-ka-TSEE ehm)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.Ես ուզում եմ խոսել ամերիկյան/ավստրալական/բրիտանական/կանադական դեսպանատան հետ։ (yes oo-ZOOM ehm kho-SEL americYAN/avstralaKAN/britanaKAN/canadaKAN des-pan-a-TAN het)
I want to talk to a lawyer.Ես ուզում եմ խոսել իրավապաշտպանի հետ։ (yes ou-ZOOM ehm kho-SELE ee-ruh-vuh-puhsht-PUH-nee het)
Can I just pay a fine now?Չե՞մ կարող փոխարենը տուգանքը տեղում վճարել։ (chem kuh-ROGH poh-khuh-REH-ne tou-GUN-ke teh-GHOUM ve-chuh-RELE?)
NB. This is a working and efficient method in this country.
Can I have a receipt? (if you pay a fine on the spot, insist on one, or you're giving a bribe)Ստացական կտա՞ք։ (stats-a-kan kuh-TAK?)

Select the hyperlinks below to view a number of useful Armenian holiday keyword phrases which you’ll find organized by group. For each travel phrase in Armenian, you will see the actual English translation.


Recent Comments
    Archives