Speak To The World


How to say money in Armenian

Would like to know the Armenian term for money? We have right here a number of Armenian cash associated key phrases you might be needing when going in Armenian speaking places. Learn More


Touring is generally very costly, hence it is important to have a very good understanding of Armenian words and phrases for your money related matters just like trading money and banking. More Info
Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

Each and every country worldwide possesses its own monetary system. Exchanging cash in Armenian speaking regions is the most frequent banking requirement for travellers. Consequently, it is important that you receive the most for your money by getting knowledgeable about these typical money terms in Armenian.

Dealing With Money in Armenian

You will find a number of Armenian terms which can be used whenever changing money in Armenia or even just when pruchasing anything at all in stores.

Do you accept American/Australian/Canadian dollars?Դուք ընդունու՞մ եք ամերիկյան/ավստրալական/կանադական դոլլարներ (...)
Do you accept British pounds?Դուք ընդունու՞մ եք անգլիական ֆունտեր (...)
Do you accept credit cards?Դուք ընդունու՞մ եք կրեդիտային քարտեր (...)
Can you change money for me?Կարո՞ղ եք ինձ համար փող փոխանակել (...)
Where can I get money changed?Որտե՞ղ կարող եմ փոխանակել իմ փողը (...)

Click on the links below to find out a list of beneficial Armenian holiday words that are structured by theme. For each holiday phrase in Armenian, you will see the English translation.


Recent Comments
    Archives