Speak To The World


About Getting Directions in Armenian Language

Whilst venturing in Armenia or any country where many people converse in Armenian, do you know ways to get to your holiday destination? Venturing in Armenian-speaking countries is usually thrilling as well as adventurous. Learn More
Nevertheless, it’s essential to find out how you can ask information in Armenian as well as understand what you will be explained to. Armenian Phrases For Direction
Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

This Armenian vocab below will assist you to understand directions in Armenian.

Useful Phrases For Getting Directions in Armenian

How do I get to _____ ?Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել _____։ (inch-PESE kah-ROGH ehm hus-NELE)
...the train station?...գնացքի կայարան։ (gnuts-QEEH kah-yah-RUHN?)
...the bus station?...ավտոկայան։ (uf-toh-kuh-YUHN?)
...the airport?...օդակայան։ (o-tuck-eye-UHN?)
...downtown?...կենտրոն։ (ken-TRONE?)
...the _____ hotel?..._____ հյուրանոցը։ (hyoo-rah-NO-tze?)
...the American/Canadian/Australian/British embassy?...ամերիկյան/կանադական/ավստրալական/բրիտանական դեսպանատուն։ (americIAN/canadaKUHN/britanaKUHN des-pah-nah-TOONE?)
Where are there a lot of...Որտե՞ղ կան շատ... (vore-TEGH kuhn shut...)
...hotels?...հյուրանոցներ։ (hyoo-ruh-notz-NERE)
...restaurants?...ռեստորաններ։ (res-toh-run-NERE)
...bars?...բարեր։ (bah-RERE)
...sites to see?...տեսարժան վայրեր։ (tess-are-ZHUHN wire-ERE)
Can you show me on the map?Կարո՞ղ եք ցույց տալ քարտեզի վրա։ (kuh-ROGH ehq tsooyts tuhl car-teh-ZEE vrah?)
streetփողոց (po-GHOTSE)
Turn left.Թեքվեք ձախ։ (teck-VECK dzakh)
Turn right.Թեքվեք աջ։ ( teck-VECK uch)
leftձախ (dzakh)
rightաջ (uch)
straight aheadուղիղ (ou-GHEEGH)
towards the _____դեպի _____ (deh-PEE)
past the __________ անցած (un-TZUTZ)
before the __________ չհասած (che-huh-SUTZ)
Watch for the _____.Փնտրեք _____։ (pen-TREHQ)
intersectionխաչմերուկ (khach-meh-ROOKE)
northհյուսիս (hyoo-SIS)
southհարավ (hah-RUFF)
eastարևելք (ah-rev-ELKE)
westարևմուտք (ah-rev-MOOTKE)
uphillվերև (veh-REVE)
downhillներքև (ner-KEVE)
How do I get to _____ ?Як дабрацца_____ ? (yahk dahb-RAH-tstsah____?)
...the train station?...жалезна-дарожная станцыя? (zhah-LEHZ-nah dah-ROHZH-naia stahn-TSYAH?)
...the bus station?...аўтобусная станцыя? (ow-toh-BOOS-naia stahn-TSYAH?)
...the airport?...аэрапорта? (ae-rah-POHR-tah?)
...downtown?...у цэнтры гораду? (oo tsehn-TRY goh-RAH-doo?)
...the youth hostel?...моладзевы гатэль? (MOH-lahd-zehvy GAH-tehl')
...the _____ hotel?..._____гатэль? (GAH-tehl')
...the American/Canadian/Australian/British consulate?...Амерыкана/ канадскага / аўстралійскага / брытанскім консульствам? (AMEH-ry-kah-nah/ KAH-nahds-kah-gah/ OWS-trah-leeys-kah-gah/ BRY-tahs-keem KOHN-sool'stvahm?)
Where are there a lot of...Куды там шмат... (kood' tahm shmaht)
...hotels?...Гасцініцы? (GAHS-tsih-nihtsy?)
...restaurants?...Рэстараны? (REHS-tah-rah-ny?)
...bars?...Бары? (bah-ry?)
...sites to see?...Сайты ўбачыць? (SAI-ty WEH-bachyts')
Can you show me on the map?Ці можаце вы паказаць мне на карце? (tsee moh-ZHAH-tsyeh mnyeh nah KAHR-tsyeh?)
streetВуліца (VOO-lee-tsah)

Select the links below to find a list of practical Armenian travel words and phrases which you’ll find arranged by theme. For every travel word or phrase in Armenian, you will find the actual English interpretation.


Recent Comments
    Archives