Speak To The World


About Ordering Food in Armenian

Hungry? How to start purchasing food in Armenian? These are typically several of the queries you will have when travelling in a Armenian speaking destination. Learn More


Regardless of whether you’re planning to live in a Armenian speaking country or going on a brief visit there, understanding how to get meals in Armenian is essential. Dining out at Armenian restaurants and bistros is definitely a lot of fun, particularly if you fully understand some rudimentary Armenian restaurant words. More …
Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

We now have listed some basic meal applicable words in Armenian, below, wishing they will often help you while you are buying dinner in Armenian.

Speaking Armenian When Eating Out

Click this link to find out the Armenian dinner sentences readily which you can use when it comes to ordering food in Armenian dining places and cafes.

A table for one person/two people, please.Սեղան մեկ/երկու հոգու համար, խնդրում եմ (seh-GHUN meck/yer-KOU ho-KOO ha-MAHR, khent-ROOM ehm)
Can I look at the menu, please?Կարո՞ղ եմ նայել մենյուն, խնդրում եմ։ (kuh-ROGH ehm nah-YELE meh-NEWN?)
Can I look in the kitchen?Կարո՞ղ եմ նայել խոհանոցը։ (kuh-ROGH ehm neye-ELE kho-huh-NOTES-e)
Is there a house specialty?Դուք ունե՞ք ֆիրմային ուտեստ։ (dooq ou-NECK firm-eye-IN ou-TEST?)
Is there a local specialty?Տեղական խոհանոցից ի՞նչ ունեք։ (teh-gha-KUHN kho-huh-NOTES-its inch ou-NECK?)
I'm a vegetarian.Ես միս չեմ ուտում։ (yes miss chem ou-TOOM)
I don't eat pork.Ես խոզի միս չեմ ուտում։ (yes kho-ZEE miss chem ou-TOOM)
I don't eat beef.Ես տավարի միս չեմ ուտում։ (yes tah-vah-REE miss chem ou-TOOM)
I only eat kosher food.Ես ուտում եմ միայն կոշեր ուտելիք։ (yes ou-TOOM ehm mee-INE ko-SHER ou-teh-LEAK)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)Կարո՞ղ եք այն պակաս յուղային սարքել։ (kuh-ROGH eck ine pah-KUS you-gha-YEEN sahr-KELE?)
a la carteընտրությամբ (en-true-TYAMBE)
breakfastնախաճաշ (nuh-khuh-CHASH)
lunchլանչ (lunch)
supperընթրիք (en-TRICK)
I want _____.Ես ուզում եմ _____։ (yes ou-ZOOM ehm _____)
I want a dish containing _____.Ուզում եմ ուտեստ, պարունակող _____։ (ou-ZOOM ehm ou-TEST, puh-roo-nah-KOGH _____)
chickenհավի միս (huVEE miss)
beefտավարի միս (tuh-vah-REE miss)
fishձուկ (dzouke)
hamխոզի միս (kho-ZEE miss)
sausageերշիկ (yere-SHICK)
cheeseպանիր (pah-NEERE)
eggsձու (dzou)
saladսալաթ (saLAT)
(fresh) vegetables(թարմ) բանջարեղեն ((turm) bun-jar-eh-GHENE)
(fresh) fruit(թարմ) միրգ ((turm) miss)
breadհաց (hutz)
toastտոստ (toast)
noodlesմակարոնեղեն (ma-ca-ro-ne-GHEN)
riceբրինձ (breendz)
beansլոբի (loBY)
May I have a glass/cup of _____?Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի բաժակ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee bah-JUCK ______?)
May I have a bottle of _____?Կարո՞ղ եք բերել ինձ մի շիշ _____։ (kuh-ROGH eck beh-RELE eendz mee SHISH _____?)
coffeeսուրճ (soorch)
teaթեյ (tey)
juiceհյութ (hyoot)
(bubbly) waterհանքային ջուր (hun-kuh-YEEN joure)
waterջուր (joure)
beerգարեջուր (guh-reh-JOURE)
red/white wineկարմիր/սպիտակ գինի (kar-MEERE/spee-TUCK gee-NEE)
May I have some _____?Կբերե՞ք ինձ մի փոքր _____։ (ke-beh-RECK indz mee poker _____?)
saltաղ (ugh)
black pepperսև բիբար (sev bee-BAR)
butterկարագ (kuh-RUCK)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)Ներեցեք, մատուցող։ (neh-re-TSECK, ma-too-TSOGH?)
I'm finished.Ես ավարտեցի։ (yes uh-vur-teh-TSEE)
It was delicious.Շատ համեղ եր։ (shut hum-EGH ehr)
Please clear the plates.Կարող եք հավաքել սեղանը։ (kuh-ROGH eck huh-vuck-ELE seh-GHA-ne)
The check, please.Հաշիվը, խնդրում եմ։ (huh-SHE-ve, khend-ROOM ehm)
A table for one person/two people, please.Табліца для аднаго чалавека/двух чалавек, калі ласка. (tah-BLEE-tsah dlyah ahd-NAH-hoh chah-lah-VYEH-kah/dvookh chah-LAH-vyehk, KAH-lee LAHS-kah)
Can I look at the menu, please?Ці магу я паглядзець на мяне, калі ласка? (tsee MAH-hoo yah pah-HLYAH-jyehts' nah MYAH-nyeh, KAH-lee LAHS-kah?)
Can I look in the kitchen?Ці магу я паглядзець на кухню? (tsee MAH-hoo yah pah-HLYAH-dzyehts' nah KOO-khnyoo?)
Is there a house specialty?Ёсць фірменнае страва? (yohsts' feer-MYEHN-nah-eh STRAH-vah?)
Is there a local specialty?Ці ёсць мясцовыя стравы? (tsee yohts' myahs-TSOH-vih-ah STRAH-vih?)
I'm a vegetarian.Я вегетарианка. (yah veh-geh-tah-RYAHN-kah)
I don't eat pork.Я не ядуць свініну. (yah nyeh YAH-loots' svee-NEE-noo)
I don't eat beef.Я не ем ялавічыну. (yah nyeh yehm yah-lah-VEE-chih-noo)
I only eat kosher food.Я ёсць толькі кошерную ежу. (yah yohsts' TOHL'kee koh-SHYEHR-mooiu YEH-zhoo)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)Можаце Ці вы зрабіць яго "Lite", калі ласка? (moh-ZHAH-tsyeh tsee vih ZRAH-beets' YAH-goh "Lite", KAH-lee LAHS-kah?)
fixed-price mealфіксаванай цане абеду (feek-sah-VAH-nai TSAH-nyeh ah-BYEH-doo)
a la carteпорционные (pohr-TSEEOHN-nyeh)
breakfastсняданак (snyah-DAH-nahk)
lunchабед (ah-BYEHD)
tea (meal)чай (chai)
supper/dinnerвячэра (vyah-CHEH-rah)
I want _____.Я хачу____. (yah HAH-choo)
I want a dish containing _____.Я хачу страва з_____. (yah HAH-choo STRAH-vah zah....)
chickenцыпленок (tsih-PLEH-nohk)
beefялавічына (yah-lah-vih-CHEE-nah)
fishрыба (RIH-bah)
hamВяндліна (vyahd-LEE-nah)
sausageкаўбаса (kow-bah-SAH)
cheeseСыр (sihr)
eggsяйкі (YAI-kee)
saladСалата (sah-LAH-tah)
(fresh) vegetables(свежыя) гародніна ((SVYEH-zhihia) hah-rohd-MEE-nah)
(fresh) fruit(свежыя) плён ((SVYEH-zhihia) plion )
breadхлеб (khlyehb)
toastТост (tohst)
noodlesЛапшу (LAHP-shoo)
riceрыс (rihs)
beansфасолю (fah-SOH-lyoo)
May I have a glass of _____?Можна мне стакан_____? (MOHZH-nah mnyeh STAH-kahn.....?)
May I have a cup of _____?Ці магу я выпіць кубак_____? (tsee MAH-goo yah VIH-leets' KOO-bahk....?)
May I have a bottle of _____?Можна мне бутэльку_____? (MOHZH-nah mnyeh boo-TEHL'koo....?)
coffeeкава (KAH-vah)
tea (drink)чай (chai)
juicecок (sohk)
(bubbly) water(шампанскага) вады ((shahm-pahns-KAH-hah) VAH-dih)
waterвада (VAH-dah)
beerпіва (PEE-vah)
red/white wineчырвонае/белае віно (chihr-VOH-nah-eh/BYEH-lah-eh VEE-noh)
May I have some _____?Ці магу я мець некаторы _____? (tsee MAH-goo yah myehts' nyeh-KAH-toh-rih....?)
saltсоль (sohl')
black pepperчорны перац (CHOR-nih peh-RAHTS)
butterмасла (MAHS-lah)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)Прабачце мяне, aфіцыянт/официантка? (prah-BAHCH-tsyeh MYAH-nyeh, AHFEE-tsihiant/oh-FEE-tsih-ahnt-kah?)
I'm finished.Я скончыла. (yah skohn-CHIH-lah)
It was delicious.Было вельмі смачна. (VLIH-loh VYEHL'mee SMAHCH-nah)
Please clear the plates.Калі ласка, прыбіраць са стала. (KAH-lee LAHS-kah, sah STAH-lah)
The check, please.Кошт, калі ласка. (kosht, KAH-lee LAHS-kah)

Select the hyperlinks below to find out a list of practical Armenian travel phrases which are arranged by theme. For each holiday phrase in Armenian, there’ll be the English interpretation.


Recent Comments
    Archives