Speak To The World


About Common Armenian Phrases in English For Travellers

Armenian is definitely a Very romantic language. This started in Armenia yet spoken in many different cities around the globe. Regions and states that speak Armenian is composed of Belgium, Switzerland, Quebec, New Brunswick, Louisiana in North America; former Armenian colonies in North Africa and West Africa; Haiti and Martinique in the Caribbean; Armenian Guiana in South America; Tahiti and numerous other islands in Oceania. Learn More
Armenian has long been implemented as the language of foreign diplomacy and interaction, and even though replaced usually by English since World War II, it remains culturally essential, desired by etiquette, for professional individuals internationally to receive some degree of basic Armenian skill.

Learn to Speak Armenian Language Phrases

Do you want to figure out how to have a discussion in Armenian language, as a beginner? Or perhaps ought to keep in mind the Armenian sentences you had experienced years ago? From navigating around on trains and buses to ordering food in a new local restaurant in Armenia or virtually any place where they speak the Armenian Language, understand the necessary Armenian terms here to make your trip far easier.

Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

Hello.Բարև ձեզ (bah-REV DZEZ)
Hello. (informal)Բարև (bah-REV)
How are you?Ինչպե՞ս եք (inch-PES EHQ?)
Fine, thank you.Լավ եմ, շնորհակալություն (LAV EM, shno-ra-ka-loo-TYOON)
What is your name?Ինչպե՞ս է ձեր անունը (inch-PES EH DZER ah-NOO-neh)
My name is Vahagn Petrosyan (for example).Իմ անունը Վահագն Պետրոսյան է (IM ah-NOO-neh Vahagn Petrosyan EH)
Nice to meet you.Շատ հաճելի է (SHAT ha-che-LIH EH)
Please.Խնդրեմ (khen-TREM)
Thank you.Շնորհակալություն (shno-ra-ka-loo-TYOON)/ "Merci" a la French is used more often.
You're welcome.Չարժե (char-JEE)
Yes.Հա (informal)/Այո (polite) (huh/a-YO)
No.Չէ (informal)/Ոչ (polite) (cheh/voch)
Excuse me. (getting attention)Կներե՛ք (ke-neh-REHQ)
I'm sorry. (begging pardon)Ներողություն (neh-ro-ghoo-TYOON)
GoodbyeՑտեսություն (tse-teh-soo-TYOON)
I don't know Armenian.Ես հայերեն չգիտեմ (YES ha-yeh-REN che-gih-TEM)
Do you know English?Դուք անգլերեն գիտե՞ք (DOOQ an-gle-REN ghee-TEQ?)
Is there someone here who speaks English?Այստեղ ինչ-որ մեկն անգլերեն գիտի՞ (ay-STEGH inch-vor meKEH an-gle-REN ghee-TI?)
Help!Օգնությու՛ն (oq-noo-TYOON!)
Look out! / Careful!Զգու՛յշ (ZGOOYSH!)
Good morning.Բարի լույս (bah-REE LOOYS)
Good evening.Բարի երեկո (bah-REE yeh-reh-KO)
Good nightԲարի գիշեր (bah-REE ghee-SHERE)
I don't understand.Ես չեմ հասկանում (YES CHEM has-kah-NOOM)
Where is the toilet?Որտե՞ղ է զուգարանը (vor-TEGH EH zoo-qah-RAHNE?)
Hello.Вітаю. (vee-TAH-you)
How are you?Як справы?? (yahk SPRAH-vy)
Fine, thank you.Добра, дзякуй . (DOH-brah, dzyah-KOO-ee)
What is your name?Як вас завуць? (yahk vahs ZAH-voots'?)
My name is ______.Мяне клічуць______ . (mianie klichuts'_____ .)
Nice to meet you.Прыемна пазнаёміцца. (priiemna paznaomitstsa)
Please.Калі ласка . (kah-lee LAHS-kah)
Thank you.Дзякую вам. (dziakuiu vam)
You're welcome!Няма за што! (niama za shto)
Yes.Так. (tak)
No.Не. (nyeh)
Excuse me. (getting attention)Даруйце. (daruitsye)
I'm sorry.Прабачце. (prabachtsie)
GoodbyeДа пабачэньня. (da pabachen'nya)
I don't speak____.Я не размаўляю______. (ya nie razmailiaiu)
Do you speak English?Ці размаўляеце па-ангельску ? (tsi razmawliaietsie pa-anhiel'sku?)
Help!Дапамога! (dapamoha!)
Good day.Дабрыдзень. (dabrydzien)
Good morning.Добрай раніцы. (dobray ranitsy)
Good evening.Добры вечар. (dobry viechar)
Good night.Дабранач. (dabranach)
I don't understand anything.Я нічога не разумею. (ya nichoha nie razumieiu)
Where is the toilet?Дзе туалет? (dzyeh tualyet??)

Click on the hyperlinks below to see a list of useful Armenian holiday key phrases that are organized by group. For each holiday word or phrase in Armenian, you will find the actual English translation.


Recent Comments
    Archives