Speak To The World


Shopping in Armenian Language Phrases

At any time when looking for clothing or gifts in any Armenian speaking country, you will need to know numerous Armenian sentences to work with whenever shopping. Learn MoreKey Armenian Phrases to Know When Shopping

Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

Learn the Armenian phrases which are listed below and could be used for communicating while you shop in Armenian language.
Do you have this in my size?Ունե՞ք սրանից իմ չափսի։ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?)
How much is this?Սա ի՞նչ արժե։ (suh inch are-ZHEH?)
That's too expensive.Շատ թանկ է։ (shut tunk eh)
Would you take _____?Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?)
expensiveթանկ (tunk)
cheapէժան (eh-ZHUN)
I can't afford it.Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալ։ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl)
I don't want it.Ես այն չեմ ուզում։ (yes ine chem ou-ZOOM)
You're cheating me.Դուք ինձ խաբում եք։ (dooq indz khuh-POOM eck)
I'm not interested.Պետք չէ: (petck cheh)
OK, I'll take it.Լավ, վերցնում եմ այն։ (luv, ver-TSNOOM ehm ine)
Can I have a bag?Տոպրակ կտա՞ք։ (top-RUCK ke-TUCK?)
Do you ship (overseas)?Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?)
I need...Ինձ պետք է... (eendz petck eh...)
...toothpaste....ատամի պաստա։ (uh-TUMMY pasta)
...a toothbrush....ատամի խոզանակ։ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK)
...tampons....տամպոններ։ (tum-pone-NERE)
...soap....օճառ։ (o-CHUR)
...shampoo....շամպուն։ (sham-POON)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)...ցավազրկող։ (tsuh-vuh-zer-KOGH)
...cold medicine....մրսածության դեղ։ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh)
...stomach medicine....ստամոքսի դեղ։ (stuh-moe-XEE degh)
...a razor....բրիտվա։ (brit-VUH)
...an umbrella....անձրևանոց։ (un-dzreh-vuh-NOTS)
...sunblock lotion....զագառի քսուք։ (zuh-guh-REE qsoock)
...a postcard....բացիկ։ (buh-TSICK)
...postage stamps....նամականիշեր։ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE)
...batteries....էլեմենտներ։ (element-NERE)
...writing paper....թուղթ։ (tookht)
...a pen....գրիչ։ (greech)
...English-language books....անգլերեն գրքեր։ (un-gle-RENE ger-KERE)
...English-language magazines....անգլերեն ժուռնալներ։ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE)
...an English-language newspaper.... անգլերեն թերթեր։ (un-gle-RENE ter-TERE)
...an English-Armenian dictionary....անգլերեն-հայերեն բառարան։ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN)
...an Armenian-English dictionary....հայերեն-անգլերեն բառարան։ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN)
Do you have this in my size?Ունե՞ք սրանից իմ չափսի։ (ou-NECK sruh-NITS eem chup-SEE?)
How much is this?Սա ի՞նչ արժե։ (suh inch are-ZHEH?)
That's too expensive.Շատ թանկ է։ (shut tunk eh)
Would you take _____?Դուք ընդունու՞մ եք _____։ (dooq en-too-NOOM eck _____?)
expensiveթանկ (tunk)
cheapէժան (eh-ZHUN)
I can't afford it.Ես ինձ այն չեմ կարող թույլ տալ։ (yes indz ine chem kuh-ROGH tooyle tuhl)
I don't want it.Ես այն չեմ ուզում։ (yes ine chem ou-ZOOM)
You're cheating me.Դուք ինձ խաբում եք։ (dooq indz khuh-POOM eck)
I'm not interested.Պետք չէ: (petck cheh)
OK, I'll take it.Լավ, վերցնում եմ այն։ (luv, ver-TSNOOM ehm ine)
Can I have a bag?Տոպրակ կտա՞ք։ (top-RUCK ke-TUCK?)
Do you ship (overseas)?Առաքում ունե՞ք (արտասահման) (uh-ruck-OUM ou-NECK (are-tuh-suh-MUN)?)
I need...Ինձ պետք է... (eendz petck eh...)
...toothpaste....ատամի պաստա։ (uh-TUMMY pasta)
...a toothbrush....ատամի խոզանակ։ (uh-TUMMY kho-zuh-NUCK)
...tampons....տամպոններ։ (tum-pone-NERE)
...soap....օճառ։ (o-CHUR)
...shampoo....շամպուն։ (sham-POON)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)...ցավազրկող։ (tsuh-vuh-zer-KOGH)
...cold medicine....մրսածության դեղ։ (mer-suh-tsoo-TSYUHN degh)
...stomach medicine....ստամոքսի դեղ։ (stuh-moe-XEE degh)
...a razor....բրիտվա։ (brit-VUH)
...an umbrella....անձրևանոց։ (un-dzreh-vuh-NOTS)
...sunblock lotion....զագառի քսուք։ (zuh-guh-REE qsoock)
...a postcard....բացիկ։ (buh-TSICK)
...postage stamps....նամականիշեր։ (nuh-muh-kuh-nee-SHERE)
...batteries....էլեմենտներ։ (element-NERE)
...writing paper....թուղթ։ (tookht)
...a pen....գրիչ։ (greech)
...English-language books....անգլերեն գրքեր։ (un-gle-RENE ger-KERE)
...English-language magazines....անգլերեն ժուռնալներ։ (un-gle-RENE zhour-nul-NERE)
...an English-language newspaper.... անգլերեն թերթեր։ (un-gle-RENE ter-TERE)
...an English-Armenian dictionary....անգլերեն-հայերեն բառարան։ (un-gle-RENE high-eh-RENE buh-ruh-RUN)
...an Armenian-English dictionary....հայերեն-անգլերեն բառարան։ (high-eh-RENE un-gle-RENE buh-ruh-RUN)

Select the links below to see a list of practical Armenian holiday words which are structured by theme. For each holiday phrase in Armenian, there’ll be the English interpretation.


Recent Comments
    Archives