Speak To The World


Ordering Drinks in Armenian Bar

Whilst in the Armenian speaking place and you require to buy a refreshment at the bar or maybe a store. It is good to recognize several Armenian terms to purchase refreshments. Learn MoreList of Phrases For Ordering Food and Drinks in Armenian Language

Thirsty in Armenia or maybe in a country where people speak the Armenian language? We now have outlined valuable Armenian sentences to buy beverages in Armenian language.

Armenian Language Words

Learn Armenian Language Online

)

Do you serve alcohol?Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?)
Is there table service?Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?)
A beer/two beers, please.Մեկ/երկու հատ գարեջուր, խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE, khen-TROOM ehm)
A glass of red/white wine, please.Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի, խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE, khen-TROOM ehm)
A bottle, please.Մեկ շիշ, խնդրում եմ (meck shish, khen-TROOM ehm)
whiskeyվիսկի (whiskey)
vodkaօղի (o-GHEE)
rumռոմ (rome)
waterջուր (joure)
club sodaգազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure)
tonic waterտոնիկ (tonic)
orange juiceնարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute)
Coke (soda)կոլա (cola)
Do you have any bar snacks?Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?)
One more, please.Մեկ հատ էլ, խնդրում եմ (meck hut el, khen-TROOM ehm)
Another round, please.Կրկնեք, խնդրում եմ (kirk-NECK, khen-TROOM ehm)
When is closing time?Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?)
Cheers!Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!)
Do you serve alcohol?Ալկոհոլ վաճառու՞մ եք (alcohole vuh-chuh-ROOM eck?)
Is there table service?Այստեղ մատուցողներ կա՞ն (ice-TEGH muh-too-tsogh-NERE kuhn?)
A beer/two beers, please.Մեկ/երկու հատ գարեջուր, խնդրում եմ (meck/yer-KOU hut guh-re-JOURE, khen-TROOM ehm)
A glass of red/white wine, please.Մեկ բաժակ կարմիր/սպիտակ գինի, խնդրում եմ (meck buh-ZHUCK kuhr-MEER/spee-TUCK gee-NEE, khen-TROOM ehm)
A bottle, please.Մեկ շիշ, խնդրում եմ (meck shish, khen-TROOM ehm)
whiskeyվիսկի (whiskey)
vodkaօղի (o-GHEE)
rumռոմ (rome)
waterջուր (joure)
club sodaգազավորված ջուր (gazavor-VUHTS joure)
tonic waterտոնիկ (tonic)
orange juiceնարնջի հյութ (nuh-ren-JEE hyoute)
Coke (soda)կոլա (cola)
Do you have any bar snacks?Զակուսկի ունե՞ք (zuh-koos-KEE ou-NECK?)
One more, please.Մեկ հատ էլ, խնդրում եմ (meck hut el, khen-TROOM ehm)
Another round, please.Կրկնեք, խնդրում եմ (kirk-NECK, khen-TROOM ehm)
When is closing time?Ե՞րբ եք փակվում (yerpe eck puck-VOOM?)
Cheers!Ձեր կենացը (dzere keh-NUTS-e!)

Select the hyperlinks directly below to see a number of useful Armenian holiday words which you’ll find structured by category. For every travel phrase in Armenian, you will find the English interpretation.


Recent Comments
    Archives