Speak To The World


Shopping in Cantonese Language Phrases

Every time purchasing for garments or mementos in any Cantonese speaking place, you have got to recognize a few Cantonese sentences to utilize when buying things. Learn MoreKey Cantonese Phrases to Know When Shopping

Cantonese Language Words

Learn Cantonese Language Online

)

Find out the Cantonese words which are below and could be utilized for engaging while shopping in Cantonese language.
Do you have this in my size?呢件有冇我個碼呀? Nī gihn yáuh-móuh ngóh go má a?
How much?幾多錢呀? Géidō chín a?
That's too expensive.太貴啦. Taai gwai la.
Would you take _____?收唔收_____嘎? Sāu-m̀h-sāu _____ gah?
expensive貴 gwai
cheap平 pèhng
I can't afford it.我俾唔起. Ngóh béi m̀h héi.
I don't want it.我唔想要. Ngóh m̀h séung yiu.
You're cheating me.你呃緊我嘅. Néih āk gán ngóh gé.
I'm not interested.我冇興趣. Ngóh móuh hing cheui.
OK, I'll take it.好, 我要呢件. Hóu, ngóh yiu nī gihn.
Can I have a bag?可唔可以俾個袋我呀? Hó-m̀h-hó'yi béi go dói ngóh a?
Do you ship (overseas)?你哋送唔送貨(去外國)嘎? Néihdeih sung-m̀h-sung fo (heui ngoihgwok) gah?
I need...我要... Ngóh yiu…
...toothpaste....牙膏. ngàh gōu.
...a toothbrush....牙刷. ngàh chaat.
...tampons....衛生巾. waihsāng'gān.
...soap....番挸. fāan'gáan.
...shampoo....洗頭水. sái'tàuhséui.
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)...止痛藥. jí'tung yeuhk.
...cold medicine....感冒藥. gám'mouh yeuhk.
...stomach medicine....胃藥. waih yeuhk.
...a razor....剃鬚刀. taisōudōu.
...an umbrella....遮. jē.
...sunblock lotion....太陽油. taaiyèuhngyàuh.
...a postcard....名信片. mìhngseunpín.
...postage stamps....郵票. yàuhpiu.
...batteries....電池. dihnchìh.
...writing paper....信紙. seunjí.
...a pen....筆. bāt.
...English-language books....英文書. Yīngmàhn syū.
...English-language magazines....英文雜誌. Yīngmàhn jaahpji.
...an English-language newspaper....英文報紙. Yīngmàhn boují.
...an English-English dictionary....英英字典. Yīngyīng jihdín.

Select the hyperlinks below to find out a number of helpful Cantonese travel words that are sorted by category. For every travel word or phrase in Cantonese, you will find the actual English interpretation.


Recent Comments
    Archives